Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace..
Bydlíme snadno

PODMÍNKY

SOUHLAS KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto společnosti Bydlíme snadno s.r.o., IČO: 058 24 982, se sídlem Lomnického 7, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271502, (dále jen „Společnost“) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), kvalifikovaný souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů, tj. především jména a příjmení, data narození, rodného čísla, adresy trvalého bydliště, titulu, státního občanství, kontaktních údajů (číslo telefonu a emailové adresy), životních zájmů a finanční situace a preferencí ohledně bydlení (vše společně dále jen „Osobní údaje“).

Souhlasím, aby k mým Osobním údajům byly v případě potřeby přidány další osobní údaje nezbytné pro splnění účelu zpracování.

Prohlašuji, že všechny uvedené Osobní údaje jsou správné a pravdivé. Tyto Osobní údaje mohou být shromažďovány, uchovávány a zpracovány výlučně pro potřebu základních a doplňkových služeb dle vzájemně uzavřené smlouvy o poskytování služeb mezi Vámi a Společností. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto Osobních údajů není povinné a je zcela dobrovolné. Souhlas dávám na dobu neurčitou a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv i bez udání důvodu písemně odvolat na adrese sídla Společnosti, uvedeném v obchodním rejstříku či emailem na adrese, uvedené na webových stránkách Společnosti, byl-li zveřejněn kontaktní email Společnosti. Souhlasím s tím, že poskytnuté Osobní údaje budou zpracovávány Společností automatizovaně i manuálně jejími vlastními zaměstnanci, případně jinými subjekty na základě smlouvy v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jsem informován (a) o tom, že mám právo na informaci, jaké Osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že Společnost provádí zpracování mých Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat Společnost o vysvětlení, nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Dále jsem informován, že mohu po Společnosti požadovat výmaz, aktualizaci či opravu Osobních údajů, vyžádat si přístup k uchovávaným Osobním údajům a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů mám právo se obrátit na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.